Menu
Karrier

Adatvédelmi nyilatkozat

Hivatkozással az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 20. §-ára, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Munka tv.) 10. § (2) bekezdésére a Lufthansa Systems Hungária Kft. (1117 Budapest, Neumann János u 1. E. ép., cégjegyzékszám: 01-09-463417, a továbbiakban: Társaság ), mint adatkezelő a https://job.lhsystems.hu/ cím alatt működtetett karrier-portálra (a továbbiakban: karrier-portál) munkaviszony létesítése céljából történő jelentkezés során beküldött személyes adatok kezeléséről az érintetteket az alábbiak szerint tájékoztatja:

I. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatainak a karrier-portál működtetése során történő kezelése az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulásán alapul. Ön a beküldendő adatainak jelen tájékoztató szerinti kezeléséhez a karrier-portálon történő regisztráció alkalmával járul kifejezett nyilatkozattal hozzá.

II. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása.

III. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Társaság vagy a Lufthansa konszern bármely tagvállalata által meghirdetett állásra való jelentkezés, a pályázat elbírálása, munkaviszony létesítése, ill. az Ön értesítése olyan jövőbeli állásajánlatokról, melyek a Társaság megítélése szerint az Ön képzettségének és szakmai tapasztalatainak megfelelnek.

IV. A kezelt adatok köre

A Társaság a jelentkezők következő adatait kezeli: a regisztráció és a bejelentkezések dátuma és időpontja, család- és keresztneve, születési ideje, e-mail címe, jelszava, telefonszáma, külföldi munkavállalók esetén a munkavállalási engedély megléte, a honnan értesült álláshirdetéseinkről? kérdésre adott válasza, hozzájáruló nyilatkozata, arcképe, önéletrajzában és az Ön által feltöltött további dokumentumokban szereplő adatai.
Felhívjuk figyelmét, hogy az Infotv. 3. § 4. pontja szerinti különleges adatokra az adatkezelés nem terjed ki, így kérjük, hogy az előbbi körbe tartozó adatokat ne adjon meg jelentkezése során.

V. Adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek

Tájékoztatjuk, hogy a karrier-portálon történő adatkezelésre elsősorban a Társaság jogosult. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az Ön adatai a Lufthansa konszernen belül továbbításra kerülnek, úgy adatait a Lufthansa konszern egyes az 1. sz. mellékletben felsorolt tagvállalatai is kezelhetik jelen tájékoztató, valamint a vonatkozó nemzeti jogszabályok keretei között (pl. Bundesdatenschutzgesetz, a német adatvédelmi törvény). Amennyiben más társaság felé irányulna az adatok továbbítása, az adattovábbítás előtt külön hozzájárulását kérjük a vállalat megjelölésével.

Tájékoztatjuk, hogy a Társaság az adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó a nexum Magyarország Kft. (székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 15., cégjegyzékszám: 06-09-004861).

A Társaság bizonyos munkakörök betöltésekor szakcég közreműködését veheti igénybe, amely során a kiválasztás egyes munkafázisait szakértő partner végzi el a Társaság megbízásából. Előbbi esetben a Társaság az Ön által a jelentkezési folyamat során feltöltött dokumentumokat ill. az Ön elérhetőségeit az adatkezelés céljának megvalósítására a Társaság szerződéses partnere részére továbbítja, ill. szavatolja, hogy ilyen esetben az Ön adatait a partner kizárólag a III. pontban leírt célból dolgozza fel. A partner személyéről az adattovábbítás előtt előzetesen tájékoztatást adunk.

VI. Az adatkezelés időtartama

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait a Társaság, ill. egyéb, arra Ön által feljogosított V. pont szerinti adatkezelők mindaddig kezelhetik, amíg az adatkezelés célja fennáll, illetve amíg Ön személyes adatainak törlését az Infotv. 14. § c) pontja szerint nem kérte.
Az adatkezelés további korlátja, hogy az utolsó belépésétől számított 5 év elteltével töröljük a regisztrációt, ill. az ahhoz kapcsolódó adatokat.
A meg nem erősített, vagy kitöltéskor félbeszakadt regisztrációs kérelem legkésőbb 15 nap elteltével törlésre kerül.

VII. A honlaplátogatók adatainak kezelése

A www.lhystems.hu címen elérhető portál látogatóiról a webszerver a látogatói forgalom követése és az esetleges visszaélések elkerülése és felderítése céljából a következő adatokat másfél hónapig tárolja: a látogatás dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének IP címe, operációs rendszerének és böngészőjének típusa, és a meglátogatott oldal címe, valamint a felhasználóhoz tartozó cookie.
Az adatkezelés a Társaság által összekapcsolható az előző pontokban részletezett adatkezeléssel.

VIII. Cookie-k (sütik) kezelése

A www.lhystems.hu oldal látogatásakor a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén a Társaság szervere kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Tájékoztatjuk, hogy szervereink kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetének azonosítása céljából kezel sütit, a munkamenet lezárultáig.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

IX. Kik ismerhetik meg az adatokat

Az Ön adatainak megismerésére kizárólag a Társaság azon munkavállalói ismerhetik meg, akik munkaköri kötelezettsége a Társaságon belül az adatkezelés céljának megvalósításában való közreműködés.

X. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Tájékoztatjuk, hogy Ön az Infotv. 14. §-a szerint a karrier-portálon keresztül a Személyes oldalak menüpontban bármikor módosíthatja személyes adatait, ill. az adatkezelőnél bármikor kérelmezheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak a kötelező adatkezelés kivételével törlését vagy zárolását. Az adatkezelő az Ön kérelmére tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról továbbá a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő az Ön kérelmének benyújtásától számított legrövidebb időn, de legkésőbb 30 napon belül, közérthető formában az igényelt tájékoztatást írásban megadja. A tájékoztatás ingyenes, ha azonban Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan már tájékoztatási kérelmet nyújtott be, az ismételt kérelem után költségtérítés fizetendő. Az érintett tájékoztatása kizárólag az Infotv. 9. § (1) bekezdése szerinti adatkezelési korlátozás, valamint az Infotv. 19. §-ban meghatározott esetekben tagadható meg.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés az Ön jogos érdekeit sértené. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Ha az adatkezelő az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Tájékoztatjuk, hogy Ön személyes adatának kezelése ellen az Infotv. 21. §-ában meghatározott esetekben tiltakozhat. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

XI. Jogorvoslati lehetőségek

Tájékoztatjuk, hogy Ön jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

XII. Egyebek

Felhívjuk figyelmét, hogy a Társasághoz állásajánlatra történő jelentkezés, ill. annak keretében személyes adatok (beleértve az önéletrajzot) beküldése kizárólag személyesen, a karrier-portálon történő regisztráció során történhet. Kérjük, hogy egyéb úton fenti céllal a Társaság részére személyes adatokat ne adjon meg, ha mégis így tesz, elektronikus úton kifejezett hozzájárulását fogjuk kérni a beküldött személyes adatai kezeléséhez, mivel az adatkezelés jogszerűsége kizárólag ezen út igénybevételével biztosított.

XIII. Címek, elérhetőségek

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Fővárosi Törvényszék
cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

1. sz. melléklet: A Lufthansa konszern cégei

Személyes adatait továbbíthatjuk ill. megoszthatjuk a Lufthansa konszern cégeivel, de kizárólag a fent leírt adatkezelés céljából.
A Lufthansa konszern cégei alatt a következő vállalatok értendők:

Deutsche Lufthansa AG
Cím: Lufthansa Aviation Center, Airportring, 60546 Frankfurt/Main, Germany

Lufthansa Systems AG
Cím: Am Weiher 24, 65451 Kelsterbach, Germany

Lufthansa Systems Business Solutions GmbH
Cím: Am Prime Parc 1, D-65479 Raunheim, Germany

Lufthansa Systems AS GmbH
Cím: Schuetzenwall 1, D-22844 Norderstedt, Germany

Lufthansa Systems Network Services GmbH
Cím: Schuetzenwall 1, D-22844 Norderstedt, Germany

Lufthansa Systems Poland Sp. z o. o.
Cím: Aleja Zwyci stwa 13a, 80-219 Gda sk, Poland

Lufthansa Systems FlightNav AG
Cím: Stelzenstrasse 6, 8152 Glattpark, Zürich, Switzerland

Lufthansa Systems Americas, Inc.
Cím: 8828 N Stemmons Fwy., Suite 410, Dallas, TX 75247, United States of America

Lufthansa Systems Asia Pacific Pte Ltd
Cím: 390 Orchard Road, #07-03/04 Palais Renaissance, Singapore 238871

Maptext Inc.
Cím: 1100 Cornwall Road, Suite 113, Monmouth Junction, NJ 08852, United States of America

Cargo Future Communications GmbH
Cím: Building 1335, 55483 Hahn-Flughafen, Germany

Lufthansa Cargo AG
Cím: Building 451, D-60546 Frankfurt am Main, Germany

Lufthansa Technik AG
Cím: Weg beim Jaeger 193, 22335 Hamburg, Germany

LSG Lufthansa Service Holding AG
Cím: Dornhofstr. 38, 63263 Neu-Isenburg, Germany

Ismerd meg cégünket
A Lufthansa Systems Hungária Kft. 1995-ben alakult a Lufthansa Systems első nemzetközi leányvállalataként. Budapesti irodánkban jelenleg több, mint 300 magasan képzett munkatársunk dolgozik. Fő profilunk a légiipari alkalmazások fejlesztése és tesztelése, de más iparágakban tevékenykedő ügyfeleknek is nyújtunk informatikai megoldásokat.
Látogasd meg honlapunkat

Csatlakozz hozzánk!

A Lufthansa Systems pozícióira való jelentkezéshez regisztráció szükséges. Ha nincs épp az elképzeléseidnek, tudásodnak megfelelő lehetőségünk, akkor is érdemes regisztrálnod, hogy később felvehessük veled a kapcsolatot!

Kérdésed van?

Tudj meg többet a jelentkezési folyamatról!